Language

Veřejné projednání návrhu ÚP Světec

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

návrhu územního plánu SVĚTEC

 

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, pořizovatel Územního plánu Světec, příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů podle §52 stavebního zákona a ve smyslu ust. §172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje zahájení řízení o Návrhu

územního plánu SVĚTEC

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Světec se bude konat dne 09.08.2017 (středa)

od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Světec, Zámek 1, Světec

Na veřejném projednání bude zajištěn odborný výklad projektanta územního plánu.

Upravený a posouzený návrh Územního plánu Světec včetně  Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bude v tištěné podobě vystaven 

k nahlédnutí v termínu od  28.06.2017 do 16.08.2017

u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, odbor tavební úřad a životní prostředí – ÚÚP, Břežanská 50/4, Bílina  v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 303, mimo úřední dny dle domluvy na tel:  417 810 879, ve stejné lhůtě bude vystaven na Obecním úřadě Světec v úřední dny (pondělí, středa), mimo úřadní dny dle domluvy. Zároveň je zveřejněn v elektronické podobě viz. níže:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU SVĚTEC:

Textová část:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Grafická část:

 

UPOZORNĚNÍ:
  • Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 16.08.2017 může každý uplatnit své připomínky.
  • V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupci veřejnosti (dle § 23 stavebního zákona) uplatnit své námitky proti návrhu územního plánu, ve kterých uvedou jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezí území dotčené námitkou.
  • Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
  • Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji, podpisem osoby, která je uplatňuje a zaslány na adresu Městského úřadu Bílina, OSÚŽP – úřad územního plánování, Břežanská 50/4, 418 31  Bílina.
  • K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

FORMULÁŘE pro možnost uplatnění připomínky či námitky: