Language

Výroční zpráva za rok 2005

Městský úřad Bílina

Výroční zpráva MěÚ za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje MěÚ Bílina výroční zprávu za rok 2005 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace:  1
  • počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:  0
  • počet rozsudků soudu:  0
  • žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno
  • Uvedenou žádost obdržel MěÚ elektronickou poštou. Telefonické dotazy nejsou evidovány.

 

Témata ostatních nejčastějších dotazů v roce 2005:

  • nové občanské průkazy a cestovní doklady
  • přestupky
  • statistiky, kontakty
  • kompetence MěÚ s rozšířenou působností
  • poskytování osobních údajů občana a jejich využití

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, klade MěÚ důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.bilina.cz, zveřejněním ve vývěsních skříních v Bílině, dalšími informacemi v Bílinském zpravodaji a ostatním tisku.

 

 V Bílině 13.2.2006                                                                                           

Ing.Ladislav Kvěch
tajemník MěÚ Bílina