Language

Výroční zpráva za rok 2009

Městský úřad Bílina

Výroční zpráva MěÚ za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje MěÚ Bílina výroční zprávu za rok 2009 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

 

  • počet podaných písemných žádostí o informace:        8    
  • počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:                 0
  • počet rozsudků soudu:                                             0
  • žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno
  • běžné telefonické dotazy nejsou evidovány

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, klade MěÚ důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.bilina.cz.Dále jsou informace uveřejněny ve vývěsních skříňkách města Bílina, v Bílinském zpravodaji a ostatním tisku.

 

V Bílině dne 7. dubna  2010       

   

                                                                         Ing.  Ladislav Kvěch

                                                                         tajemník MěÚ Bílina