Language

Výroční zpráva za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

 o činnosti v oblasti poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje územní samosprávný celek, Město Bílina, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

 

1.      Počet podaných žádostí o informace:

V roce 2011 bylo u povinného subjektu podáno 5 podnětů k poskytnutí informace uplatněných na základě žádosti.

 

2.      Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí informace:

V roce 2011 nebylo povinným subjektem vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

3.      Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace:

V roce 2011 nebylo u povinného subjektu podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

4.      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech vydaných výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastupování:

Žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaného povinným subjektem u soudu v roce 2011 podán nebyl.

 

5.      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

V roce 2011 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by poskytnutí licence.

 

6.      Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

V roce 2011 nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při poskytnutí informace.

 

7.      Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2011 možné u povinného subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na centrální elektronickou adresu povinného subjektu nebo na elektronické adresy jednotlivých vedoucích zaměstnanců nebo prostřednictvím datových schránek.

V roce 2011 poskytl povinný subjekt tyto další informace:

·         cenová mapa města Bílina,

·         prodej bytů,

·         realizované, probíhající či připravované projekty revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření,

·         plán investičních akcí na rok 2011.

 

8.      Odložení žádosti o poskytnutí informace § 14 odst. 5 písm. a) zákona:

V roce 2011 nebyla povinným subjektem žádná žádost odložena.

 

STATISTICKÉ ÚDAJE:

 

I. Přehled podaných žádostí v období 2007-2011

 

Rok

Počet podaných žádostí

2007

0

2008

3

2009

8

2010

4

2011

5

 

II. Přehled o počtu dnů, v nichž byla písemná žádost o poskytnutí informace poskytnuta

 

Počet kal.

dnů

Počet žádostí o poskytnutí informace

1

0

2

1

3

1

4

0

5-19

2

20

1

 

III. Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informace

 

Odbor

Počet žádostí o poskytnutí informace

Kancelář tajemníka

2

Odbor nemovit. a investic

2

Odbor dopravy

0

Odbor správ. a vnitř. věcí

0

Odbor životního prostředí

0

Stavební úřad

0

Obecní živnostenský úřad

0

Odbor finanční

1

Odbor soc. věcí a zdrav.

0

Odbor školství a kultury

0

Odbor interního auditu

0

 

 

Vyhotovila: Ing. Krejčová Petra, e-mail: krejcova@bilina.cz, 417 810 840, 602 113 769

V Bílině, dne 11.01.2012